Skip to content

Visie & Missie

Binnen een uitdagende, rijke leeromgeving helpen we onze leerlingen om zich te ontplooien tot respectvolle, zelfbewuste mensen. Ze leren om na te denken over keuzes die ze maken en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. In onze overtuiging is het belangrijk dat kinderen in hun eigen kracht ontdekken, uitdagingen aangaan, mogelijkheden en kansen zien. We vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in de kinderen. Leerlingen worden zich bewust van hun talenten, mogelijkheden en leren reflecteren. Met het onderwijsproces sluiten we aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van ieder kind. Samen met de leerling en ouders zoeken we de verbinding om de ontwikkeling, en de doelen die hierbij horen, inzichtelijk te maken. Zo worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Wij creëren een krachtige leeromgeving, die gericht is op actief leren. Het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van leerlingen staat centraal.

Team

Dit is het team van Kbs de Eerste Rith.

Ons team bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. Daarnaast hebben we ook iedere jaar weer stagiaires vanuit de Pabo (leerkrachten).

Veilige school

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/ of kindermishandleing. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS. De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van Kbs De Eerste Rith.

Je vindt de meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’.

Leerlingenraad

Op Kbs De Eerste Rith is een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 7 en 8. Uit iedere groep worden twee leerlingen democratisch gekozen door hun medeleerlingen. De verkiezingen van de leerlingenraad worden samen met de leerkracht geregeld. De kandidaten houden een pitch waarin ze vertellen wat ze belangrijk vinden voor de school.

Samen met de directeur bespreekt de leerlingenraad tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Onderwerpen die belangrijk zijn voor de school of voor de leerlingen.

Ondersteuning

De Eerste Rith is een reguliere basisschool waarbij we werken met de gedachte: ‘Dichtbij huis en inclusief onderwijs tenzij…’

De leerlingen op De Eerste Rith kunnen leren en groeien binnen de muren van de school. Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor de leerlingen. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen groep georganiseerd. Is er méér nodig dan bespreken we dit altijd samen met ouders en de Intern Begeleider wat passende mogelijkheden zijn.

Voor leerlingen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben is er een plusklas aanbod. De autokamer is voor kinderen die hulp nodig hebben met bijvoorbeeld het plannen en is er extra ondersteuning buiten de groep op het gebied van taal.

Leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband (RSV) is er extra begeleiding buiten de groep.

Naschoolse activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd ook zinvol en actief bezig. Daarom zorgen wij voor voldoende naschoolse activiteiten die door andere partijen worden georganiseerd. Zo werken we onder andere samen met Ontdek je talent en Deltatalent.